Skip to main content Skip to search

TEPELNÝ NAPAJEČ – KŘIVONOSKA

POTRUBNÍ MOST KŘIVONOSKA

Jedna z několika mostní konstrukcí na trase tepelného napaječe D149 (jaderná elektrárna Temelín – České Budějovice)

MONOLITY

Fakta

Objednatel:
ČEZ a.s.

Lokalita:
Munice (České Budějovice)

Doba výstavby:
04/2022 – 10/2022

Projekt v číslech:
110 m (délka středového pole)
DN500 (přívodní potrubí tepelného napaječe)
26 km (třetí nejdelší horkovod v ČR)

Podrobnější informace

Visutá konstrukce potrubního mostu přes rybník Křivonoska je jedním z objektů na trase potrubního převaděče z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovice. Teplo vyprodukované při chlazení jaderných věží v elektrárně skrz potrubní převaděč pokrývá více než 50% spotřebu výroby pro celé město. Mostní konstrukce byla koncipována jako visutá, podepřený dvojicí pylonů ve tvaru V s ocelovou mostovkou zavěšenou na ocelových visutých lanech kotvených do železobetonových pylonů uložených na základech osy 2 a 3 a následně vetknuté do kotevních bloků.

Technická specifikace

Dle původního návrhu byli pylony navrženy jako prefabrikované konstrukce, avšak územní podmínky nevyhovovali zatěžovacím stavům vyvozeným těžkou mechanizací při osazování.
Mostovka v podélném směru vykresluje výškový oblouk o konstantním poloměru R = 930m, systém mostovky je složen z vodorovné příhradové konstrukce s podélníky. Samotné ztužení konstrukce je docíleno dvojicí předpínacích kabelů, jenž jsou vedeny vodorovně mezi kotevními bloky. Železobetonové pylony jsou tvořeny dvojicí sloupů průřezů I sklopené délky 18,2m, vzájemně svírající úhel 34g a v podélném směru odkloněné o 3,76g od svislice. Ve vrcholu pylonu jsou osazeny kotevní sedla s vyčnívajícími oky pro napojení hlavních nosných závěsů.

Další referenční stavby divize Monolity